Javna licitacija

 JП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

    

 

За издавање пословног простора у Крушевцу.у виђеном стању, на период од 3-4 године.

            1.Место број 11 за постављање киоска на Старој зеленој пијаци у Крушевцу површине 8,25 м2, по почетној цени од 966,67 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна нето закупнина и гарантни износ за уплату 7.975,00 динара. Најмањи износ „корак“ за подизање лицитације је 1.000,00 динара.

            2.Киоск у улици Поручника Божидара на Новој зеленој пијаци – магацински простор површине 5,60 м2 по почетној цени од 300,00 дин/м2, тако да је укупна почетна закупнина и гарантни износ за уплату 1.680,00 динара. Најмањи износ („корак“) за подизање лицитације је 500,00 динара.

            Јавна лицитација одржаће се дана 13.03.2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама предузећа у Дому синдиката II спрат. Уколико прва лицитација не успе, одржаће се друга дана 20.03.2020. године са почетком у 11,00 часова.

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност код Агенције за привредне регистре, а учесници на лицитацији обавезни су да Комисији на увид доставе Решење о регистрацији делатности у оригиналу или овереном препису, као и доказ о уплати гарантног износа. Гарантни износ се може уплатити са рачуна пословне банке на текући рачун „Пословног центра“ број 160-7025-50 или готовински на благајни предузећа до почетка лицитације. Уколико лицитанта на лицитацији заступа лице које није власник радње, одосно директор привредног друштва, обавезно је да приложи уредно оверено пуномоћје за заступање на лицитацији.

            Лицитантима који не излицитирају пословни простор који су положили готовински гарантни износ исти ће бити враћен на самој лицитацији. Лицитантима који су гарантни износ уплатили преко рачуна, исти ће бити враћен уплатом на рачун у року од 5 дана од дана лицитације.

            Лицитант који излицитира пословни простор обавезан је да на лицу места исплати целокупан излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Уколико то не учини, лицитација се наставља учешћем осталих присутних лицитаната.

            Приликом закључења уговора лицитант је обавезан да као инструмент обезбеђења плаћања положи 3 бланко менице и једну личну меницу чију исплату гарантује стално запослени жирант, или положи банкарску гаранцију на износ од 36 бруто закупнина у корист закуподавца. Уколико локал излицитирају предузетници страни држављани, односно привредно друштво чији су оснивачи страни држављани, обавезно је да пре закључења уговора положи депозит у висини 3 месечне бруто закупнине, које ће се закупцу вратити по престанку закупа у номиналном износу.

            Ближе информације могу се прибавити на телефон 438 900 или лично у просторијама предузећа. Особа за контакт је Ивана Лукановић.